LOGO

Świadczymy następujące usługi:


1.Doradztwo przy rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej:
a) pomoc przy wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym,
b) udzielenie informacji na temat czynności niezbędnych przy rejestracji i podejmowaniu działalności gospodarczej,
c) sporządzanie zgłoszeń rejestracyjnych do urzędów skarbowych (NIP-1, NIP-2, NIP-D, VAT-R, itd.),
d) zgłaszanie w urzędach skarbowych wszelkich zmian dotyczących prowadzonej działalności,
e) doradztwo w sprawach podatkowych.

2.Obsługę podatników opłacających podatek dochodowy na zasadach ogólnych:
a) prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
b) prowadzenie ksiąg rachunkowych,
c) prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług ("VAT"),
d)prowadzenie ewidencji majątku trwałego (środków trwałych),
e) sporządzanie i składanie we właściwych urzędach skarbowych deklaracji PIT-5 i VAT-7,
f) sporządzanie i składanie deklaracji VAT-UE.
g) przygotowywanie druków przelewów.

3.Obsługa podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy,
a) prowadzenie ewidencji przychodów opodatkowanych ryczałtem,
b) prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług ("VAT"),
c) sporządzanie i składanie we właściwych urzędach skarbowych deklaracji PIT-28, VAT-7,
d) sporządzanie i składanie deklaracji VAT-UE
e) przygotowywanie druków przelewów lub przekazów gotówkowych.

4.Obsługa ubezpieczeń społecznych osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących:
a) sporządzanie i składanie we właściwych oddziałach ZUS deklaracji zgłoszeniowych (ZFA, ZUA, ZIPA, itp.),
b) przygotowanie i składanie deklaracji rozliczeniowych (DRA),
c) sporządzanie przelewów lub przekazów gotówkowych składek przekazywanych do ZUS.
d) Sporządzanie i składanie do NFZ zestawienia składek obniżonych

5.Prowadzenie spraw pracowniczych:
a) przygotowanie i składanie deklaracji zgłoszeniowych pracowników w ZUS (ZUA, ZWUA, itp.),
b) sporządzanie list płac, kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych, itp.,
c) sporządzanie deklaracji do urzędów skarbowych: PIT-4, PIT-11, PIT-40, PIT-8B, PIT-8C oraz do ZUS: DRA, RCA, RSA, RZA i ewentualnych deklaracji rocznych,
d) sporządzanie przelewów lub przekazów gotówkowych składek przekazywanych do ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy,
e) doradztwo przy rozwiązywaniu bieżących spraw związanych z kadrami.

6.Sporządzanie zeznań rocznych podatku dochodowego: PIT-36, PIT-37.

7.Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem kontrolnym w sprawach podatkowych i ubezpieczeń społecznych:
a) sporządzanie wyjaśnień i analiza dowodów przekazywanych do organów kontrolnych,
b) sporządzanie odwołań od decyzji organów skarbowych i ZUS oraz zażaleń na postanowienia tych organów,
c) przygotowywanie skarg do WSA na decyzje organów odwoławczych,
d) ewentualna reprezentacja podatnika lub płatnika przed organami skarbowymi lub ZUS oraz sądem administracyjnym.

8.Doradztwo przy wyborze źródeł finansowania zakupu środków trwałych: samochodów, sprzętu komputerowego, maszyn i urządzeń, oprogramowania, itp.

9. Sporządzanie biznes planów potrzebnych do otrzymania kredytu.


Biuro Rachunkowe adres:

82-500 Kwidzyn
ul. Piłsudskiego 34/5


Kontakt

tel./fax 55 261 1387
Email: Ewa.Szramowska@op.pl


Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku
czekamy na Państwa,
w godzinach: od 8 00 do 15 00

Gabriela Szramowska Doradca Podatkowy - Twoje Biuro Rachunkowe.